lukk

Aker sykehus

tilbake

Etterkrigstiden - nybygg og riving

I 1948 ble Aker og Oslo slått sammen, og Aker gikk fra å være kommunens store sykehus til å bli Østkantsykehuset. Vest på området prosjekterte arkitektene Morseth og Viel Gedde blokker med sykepleierboliger, andre steder i nærmiljøet ble det bygd tomannsboliger for legene.

I 1958 bygges den spektakulære Rondellen ved hovedinngangen noe av et varemerke for sykehuset - og i 1962 stod den nye medisinske 9-etasjer blokken ferdig. Med sine avvikende former og materiale (gult tegl) introduserer disse en trend av stadig mer utpregede brudd med anleggets tidligere bygningsmasse, og de blokkerer også hovedveien gjennom anlegget. Den nye blokken inneholdt en- og tomannsrom  i kontrast til den eldre bebyggelsen hvor større sovesaler var vanlig. Den gamle kirurgiblokken midt i området er vokst sammen med den tidligere frittstående gamle økonomibygningen og blitt en del av en karré med betongbygninger på hver side.

Betongbrutalismen på 1960-tallet er representert med Østfløyen fra 1968, men fremfor alt med arkitekt W. Thuesens hybelbygg og sykepleierskole. Komplekset er oppført som en såkalt tårn og kake-konstruksjon med en høyblokk på 10 etasjer, et landemerke ved Sinsenkrysset - og en lavere undervisningsdel med et atrium.

Barnehager for personalet blir bygget fra 1965 og utover (i alt fire stykker). Behovet øker i takt som kvinnene går ut i arbeidslivet. Barnehageplassene blir dessuten et virkemiddel for å kunne sikre sykehuset kvalifisert personale. I 1966 ligger en ny reguleringsplan for Aker sykehus klar. Planen legger til rette for en ytterligere utbygging av sykehuset. Området med ”søsterboligene” ble ikke tatt med i reguleringsplanen. Dette området er i dag fortsatt uregulert.

Gårdsbebyggelsen på Tonsen og Sinsen var i perioder utsatt for rivingstrusler. I 1971, i tilknytningen til bygging av østfløyen, ble låven og hovedhuset (fattighuset) på Tonsen foreslått revet av sykehuset. Byantikvaren gikk imot rivning. Argumentasjonen bygde på at disse bygningene dannet et historisk miljø rundt den fredede Tingstua. Som et kompromiss foreslo Byantikvaren å bygge om låven til parkeringshus og utarbeidet i den sammenheng en skisse. Senere på 1970-tallet ble 10 meter av den sydlige delen av låven revet og ny gavlvegg satt opp.

Gårdsanleggenes jorder ble nedbygd etter krigen. Så å si samtlige av sykehusets boliger ble også avhendet. Mange småbygninger slik som likkapell og portnerstue er revet.