lukk

Bryn

Tettstedet Bryn

Bryn ligger i randsonen av indre by, og strekker seg i øst-vestlig retning mellom Helsfyr og Tveten bro. I nord avgrenses området av Tvetenveien, og i sør av T-banen, jernbanen og elven Alna. Området er relativt flatt og ligger inntil åsene som omkranser byen mot øst og sør. Den bratte nordskråningen/forkastningen som avgrenser området mot Høyenhall og Skøyen er et markant landskapstrekk. Innenfor det definerte området er dalsenkningen med Alna det mest karakteristiske landskapsmessige trekket.

Historisk var Bryn og Grorud de to viktigste tettstedene i Groruddalen, med en kombinasjon av boliger, fellesskapsfunksjoner og industri. Industrietableringene hadde både sammenheng med utnyttelse av Alna som kraftkilde, og at jernbanen ble lagt gjennom området i 1854. Den leirholdige grunnen i elvedalen langs Alna førte dessuten til etablering av flere teglverk på Bryn.

Fram til midten av 1800-tallet var området dominert av gårder med Østensjøveien som et viktig strukturerende veifar. Industrietablering og boligbygging startet opp i siste halvdel av 1800-tallet. Boligbyggingen satte fart i de to første tiårene av 1900-tallet. Industrien var da hovedsakelig lokalisert langs jernbanen.

Fra 1960- og 1970-tallet ble områder, som enten var preget av boligbebyggelse eller var ubebygget, gradvis bygget ut med industri- og kontorbygninger. Denne utviklingen har fortsatt opp til vår tid, og i dag er boligbebyggelsen så å si borte. Området er preget av store kontorkomplekser, småindustri, vei og banestruktur.