lukk

Hotell 33

Bygget ble oppført i 1967 for STK, men allerede i 1961 var plasseringen av bygget tegnet inn på planskissen over området. Bygget er tegnet av arkitekt Erling Viksjø. Tomten ble ansett som i minste laget, og Viksjø la vekt på å få til en løsning som på en god måte skapte rom rundt bygget. ”For i noen grad å råde bot på ulempene og øke plassen foran hovedinngangen, er en stor del av første etasje gjort som åpen søylekonstruksjon. Hovedinngangspartiet blir på denne måten overdekket og man får en godt skjermet inngang. Terrengforholdene på tomten gir en naturlig høydeforskjell på ca. 3,5 meter mellom inngangsside og fabrikkside, og dette muliggjør at byggets underetasje blir liggende helt over terreng mot fabrikken.” (Byggekunst).

Høyblokken er i henholdsvis syv og åtte etasjer over første etasje. Den har en fasadekonstruksjon i jernbetong. Gavlveggene er tette betongskiver. Alle synlige utvendige flater, samt partier i vestibyle og kantine og vegger i hovedtrapp, er utført i naturbetong.

Den kunstneriske utsmykningen av bygget er konsentrert om inngangspartiet og vestibylen, og er utført av maleren Odd Tandberg. En ca. tre meter høy ”Conglo-mur” i den åpne søylegangen, har den doble funksjonen å stenge innblikket mot fabrikkområdet og å lede den besøkendes blikk mot hovedinngangen. Bygningen er regulert til bevaring.