lukk

Løren skole

Den første Løren skole – det vil si det hvite trehuset - sto ferdig i 1881. 40 elever var skrevet inn. Skolekretsen strakk seg fra Kristiania i sør til Rødtvet i nord, og fra Alnaelven i øst til Grefsen i vest. Mange var innflyttere; nesten alle var fra «almuen». De velstående – godseier Mathisen på Linderud, fargehandler Muus på Lofthus og proprietær Holmen på Løren gård - sendte sine barn til privatskolene i Kristiania. Skoleåret startet 1. mai. Skolen ble innviet med stor festivitas denne dagen. På den tiden gikk barna på skolen annenhver dag i alt 26 uker i året. I tillegg kom 10 uker frivillig skole. På Løren var fremmøtet også på den frivillige delen nær 100%.

Løren skole var moderne for sin tid, med seks klasserom, full leilighet til overlærer Martinius Olsen Trøen og to rom til lærerinnen, Marie Knudsen. Som den første skolen i landet, fikk klasserommene pulter. Om vinteren ble det fyrt i de store vedovnene. I hjørnet sto det en bøtte vann med en øse barna kunne drikke av. Rensligheten var det så som så med; skurv, fnatt og hodelus var vanlig.

De viktigste fagene var kristendom, norsk og regning, men det ble også undervist i historie, geografi, naturfag og skjønnskrift. Håndarbeid var viktig, også for gutter. Tanken var at de skulle kunne klare seg selv.

Vanskelige elever kunne få ris. Dette foregikk på overlærerens kontor, gjerne med far til stede. Protokollen viser en episode der en gutt fikk fire slag for ulydighet og dovenskap. Noen måneder senere fikk den samme gutten seks slag for dovenskap og skulking. Loven tilsa at barna skulle gå på skolen til avgangseksamen var bestått eller de hadde fylt 15 år. Dette ble tolket bokstavelig - eksamensprotokollene viser flere eksempler på barn som blir utskrevet på sin 15-årdag uten eksamensvitnemål.

På den tiden var Løren landsbygd. Etter gjeldende lov hadde læreren krav på 10 mål jord som han kunne dyrke for å spe på lønnen. Senere ble åkeren skolehage og er i dag friområde. Låven sto også ferdig i 1881. Den inneholdt to doble utedoer til elevenes bruk. Senere måtte den vike plass for de nye skolebygningene.

Tilflyttingen til området var enorm. I det som i dag er Bjerke bydel bodde det i 1901 623 personer. I 2011 var tallet 28.000. Det var ofte barnerike familier som kom. Mange av familiene hadde bodd i de trange bygårdene i Vika, på Grønland, Tøyen og Grünerløkka. Da var det fint å komme på landet, selv om det fortsatt kunne virke trangbodd i våre øyne. De som bygde villaer, hadde gjerne 2-3 leiligheter til utleie. Elevtallet eksploderte, Trøen måtte flytte ut av sine stuer og bodde til slutt på to små rom. Frøken Knudsen måtte finne seg et annet sted å bo. Men det monnet ikke. I 1900 ble det ansatt en lærerinne til, og i 1910 ble den første murbygningen reist med fem klasserom, skolekjøkken og sløydsal. Det tok bare seks år før også denne bygningen ble sprengt. En sidefløy og ny toppetasje på murhuset kom i 1918. Man trodde at alle plassproblemer var løst, men kapasiteten ble sprengt allerede fire år senere. Da var dessuten loven endret slik at barna måtte gå på skole hver dag.

Det siste nybygget sto ferdig i 1925, med gymsal, uværsskur, naturfagrom, moderne sløydsaler og nytt lærerværelse og kontor. Det ga et pusterom, men med den nesten eksplosjonsartede utviklingen i elevtallet, nyttet det lite. I 1937 var det mer enn 1400 barn på skolen. Løren var dermed en av landets største skoler. Plassmangelen ble løst ved at det var både formiddags- og ettermiddagsskole og at alle krypinn – også tannlegekontoret - var tatt i bruk til undervisning. Løsningen denne gang ble å bygge Sinsen skole. Da den sto ferdig, flyttet om lag halvparten av barna over. Siden er mange skoler kommet til; Årvoll, Tonsenhagen, Hasle, Linderud.

Elevtallet sank utover 1970 og -80 tallet og manglende vedlikehold satte sitt preg på skolen. I 1991 – hundre år etter skolens tilblivelse – ble skolen truet av nedleggelse. Men etter protester fra foreldrene ble den reddet og pusset opp. Miljøbelastningen fra Store Ringvei gjorde at man bygget en ny Løren skole lengre fra veien. Den gamle skolen vil imidlertid bli tatt i bruk igjen så snart ringveien er lagt i tunell.

Tekst: Anne Fikkan