lukk

Refstad og Bjerke

Pionerene på Refstad

Området tilhørte tidligere gårdene Refstad og Løren. Utover på 1900-tallet gjorde nærheten til Oslo området attraktivt. I 1915 ble en del av Nedre Refstad solgt til Nils Heldal. Han vidresolgte til Ivar Skuseth som delte opp området til villatomter. I 1916 var området var ferdig regulert, og den første villaen ble bygget i 1917 i Sinsenveien 73.

Tomtekjøperne hadde en hard jobb, området var ikke opparbeidet med vann, kloakk eller veier, og det var ikke gatelys eller postombæring. Tross de kummerlige forholdene ville mange ut av byen, og blant annet unge håndverkere så muligheten for å skaffe seg en egen bolig ved stor egeninnstas.

I 1921 ble Refstad Vel stiftet. Som så mange andre steder i Aker kom velforeningen til å spille en viktig rolle for beboerne. Vellet sørget blant annet for å få opparbeidet vei, vann og kloakk. De tok opp lån for å få startet arbeidet, men innkrevingsarbeidet fra parselleierne var vanskelig og tildels konfliktfylt. Det tok lang tid å få alt på plass, og utedoene var i bruk til helt etter krigen. Veiene, utenom Sinsenveien, var private velveier helt fram til 1970-tallet. Grusing og snømåking ble dermed store poster på vellets budsjett, selv om det ble gitt tilskudd fra kommunen.

De nye beboerne på Refstad drev et utbredt hagebruk. Å produsere frukt og grønnsaker til eget bruk var en kjærkommen ekstrainntekt for husholdningene.  I 1936 fikk velforeningen nytt navn, Refstad Vel og Hagebrukslag. Vellet organiserte innkjøp av gjødsel, beskjærte frukttrær og organiserte sprøyting av frukt.

Kilde: Fikkan, Anne 1996:Refstadhistorie