lukk

Vestli

Gamle gårder og terrasseblokker

I denne delen av dalen preges landskapet av Tokerudbekken med det omliggende ravinelandskapet og den skogkledde dalsiden opp mot Gjelleråsmarka. Ravinelandskapet er dannet gjennom erosjon fra bekker og elver over lang tid. Her var skråningene så bratte at det ikke var mullig å bruke traktor. Dermed var det hesten som ble benyttet til pløying, såing og høsting.

Langs Trondheimsveien og i Tokeruddalen lå tidligere en rekke gårdstun og husmannsplasser. Rommen-, Bånkall- og Tokerudgårdene var alle blitt delt opp og bestod av flere tun. Litt lenger sør ligger Fossumgårdene. Disse er bevart og fungerer som verdifulle møteplasser rike på historie.

Mest av alt er landskapet preget av Selvaags terrasseblokker. I 1960 fattet bystyret et ekspropriasjonsvedtak for områdene nordøst i byen. Tokerudplanen ble utarbeidet i 1963/1964. Den la til rette for bygging av 6 600 boliger med plass til omlag 20 000 mennesker. Flere aktører ble engasjert, deriblant: OBOS, Nils Stiansen, USBL og Selvaag bygg. At ikke Tokerudnavnet ble videreført som stedsnavn skyldes visstnok navnets negative klang og assosiasjoner til ”galehus”. Også Fossum ble droppet som navn fordi det allerede var benyttet som stedsnavn flere steder. Dermed ble Vestli, navnet på den lille husmannsplassen i området, valgt. Vestli ble planlagt som et bilfritt miljø med store friarealer rundt blokkene og parkeringsplasser i kjelleren.