lukk

Stig gård

Våningshus og stabbur fra siste halvdel av 1800-tallet er bevart midt inne blant de store boligblokkene. Stig gård ble utskilt fra gården Ulsholt en gang på 1700-tallet, men det har sannsynligvis vært bosetting og gårdsdrift på stedet også lenger tilbake. Gården har vært i den samme familiens eie siden midt på 1700-tallet. Den siste gårdbrukeren, Ole Stig, måtte selge alle dyrene i 1965, men fikk drive innmarka fram til 1967. I 1968 ble alle uthusene revet. Den lille gårdsresten er fremdeles i familien Stigs eie, og våningshuset bebos av et barnebarn av den siste gårdbrukeren. Skjebnen til Stig gård kan stå som eksempel på at etterkrigstidens boligutbygging ble planlagt å skulle komme i stedet for, og ikke i kombinasjon med, de gamle Akergårdene. Man kan nesten fristes til å tro at planleggerne regnet med at den nye situasjonen ville presse ”urinnvånerne” vekk slik at alle spor etter fortiden kunne slettes. Heldigvis gikk det ikke slik. I dag står tunet oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.