lukk

Høybråten

Høybråten og nybyggerne

Omkring forrige århundreskifte vokste det fram små enklaver med småhusbebyggelse i Groruddalen. Anton Tschudie, en av datidens fremste eiendomsutviklere, kjøpte opp flere gårder rundt byen og utparsellerte dem til tomter. Jo lenger fra byen, jo billigere tomter. På Høybråten lå prisen fra 125 kr pr. mål, og tomter som lå på dyrket mark var dyrere enn skogstomtene. Mulighetene for å drive hagebruk som en del av husholdningen var høyt verdsatt.

I starten ble det ofte satt opp hytter, men etter hvert reiste husene seg. Eiendommene fikk navn som Fagerheim, Grandal, Frydenlund, Fuglesang eller Mailund. Navn som gir assosiasjoner til natur og idyll. Nybyggerne drev hagebruk, kunne gjerne ha smådyr som høner eller en gris og ofte lå det små uthus på eiendommen. I tillegg hadde de lønnsarbeid og leide ofte ut rom for å spe på inntekten. Høybråten hadde 44 % selveiere i 1946, noe som viser at de fleste leid ut rom.

At de første 10-årene var en politisk tid viser det faktum at dette lille lokalsamfunnet hadde to idrettslag og to forsamlingshus knyttet til henholdsvis nybyggerforeningen/arbeiderpartiet og småbrukerlaget. Vellet eller nybyggerforeningen tok seg av oppgaver som grenset opp mot det kommunal ansvarsområdet og fungert som pressgruppe ovenfor myndighetene. Det ble jobbet iherdig for å skaffe blant annet jernbanestasjon og skole. Fellesinnsatsen resulterte i et lokalsamfunn med en sterk identitetsfølelse og stolthet over hjemstedet.

Utbygging og fortetting av Høybråten har foregått i hele perioden siden de første nybyggerne kom for over 100 år siden. Området er dermed preget av bygninger fra forskjellige epoker, bygget av mennesker fra forskjellige samfunnslag.  Mange av de eldste husene har gjennomgått store endringer og påbygninger, og en stor andel har blitt revet. På 1950-tallet inntok OBOS Høybråten og bygget rekkehusene i Karl Andersens vei og på 1970-tallet kom drabantbyutbyggingen på Furuset, og de siste jorbruksarealene som til da hadde omkranset Høybråten forsvant.