lukk

Refstad og Bjerke

Fra landbruk til villa og rekkehusbebyggelse

De fleste stedene i Groruddalen har fortsatt navn etter de gamle gårdene og slik er det også her. Refstad, Bjerke, Tonsen og Løren er alle gamle gårdsnavn som fortsatt lever videre. Helt fram til siste del av 1800-tallet var bebyggelsen typisk landbruksbebyggelse, med små og større gårdstun omgitt av åpent landskap med dyrket mark. Som en hovedregel kan vi si at de største og eldste gårdene lå ved den beste dyrkningsjorda, hvor det var god drenering og tidlig frostfritt om våren. Ved disse gårdene passerte også naturlig nok hovedferdselsåren, Trondheimsveien. Etableringen av Aker sykehus på slutten av 1800-tallet har hatt stor betydning for nærområdet. Sykehuset er behandlet som et eget område (se Aker sykehus).

I de siste tiårene av 1800-tallet vokste befolkningen dramatisk i Kristiania. Det medførte to forhold for Groruddalen, som da tilhørte Aker kommune: Borgerskapet og middelklassen i byen oppførte landsteder, eller faste boliger i form av villaer med hage rundt. Noe senere, fra begynnelsen av 1900-tallet, kunne folk fra arbeiderklassen oppføre hytter eller hus hvor de opparbeidet en hageflekk. Her kom de seg bort fra trangboddheten og dårlige sanitære forhold i leiegårdene inne i byen, og kunne dyrke frukt og grønt. Villatomtene ble ofte utparsellerte og solgt av jordeieren.

Villaområdet Refstad er i hovedsak oppført på Refstads gårds grunn og ble bygget ut tidlig i forrige århundre. Refstad Vel ble stiftet i 1921. Også Bjerke gård ble kjøpt med utparsellering for øye. Av forskjellige grunner ble ikke planene realisert, men istedet ble Bjerkebanen etablert. Det er Norges første og største travbane med totalisatorspill. Banen ble innviet i 1928 av Det Norske travselskap. Etter andre verdenskrig fortsatte utbyggingen av området, med både boligblokker og rekkehus. Punktblokkene langs Trondheimsveien ved Bjerke er karakteristisk bebyggelse fra 1950-tallet som ruvert i landskapet. Også Det Norske travselskap stod bak utbygging av flere rekkhusområder på Bjerke.