lukk

Aker sykehus

Gårdsanlegg og sykehushistorie

På Aker sykehus ligger en rik samling med verdifulle bygninger som er bygget i en periode på flere hundre år. Her er gårdshistorie, arkitekturhistorie, sosialhistorie og krigshistorie vevd inn i hverandre.

Helt nord i området ligger Tonsen gård. I 1755 overtok Thore Gullichsen gården. Han reiste et nytt hovedhus, en sekslaftet stue som ennå står på tunet og som går under navnet Tingstua. I 1806 ble gården embetsgård for fogden i Aker og Follo, deretter var den i privat eie før den ble den kjøpt av Aker kommune til fattiggård i 1887. Da ble hovedbygningen fra 1812 påbygget og tatt i bruk som Aker pleiehjem for fattige syke. Om lag 10 år senere stod den første sykehusbygningen ferdig, og Aker sygehus og pleiehjem var et faktum.

Omkring 1910 ble også Sinsen gård innkjøpt og en storstilt utbygging iverksatt. Arkitekt Victor Nordan utarbeidet en generalplan og sykehuset ble først utvidet med paviljonger for tuberkolose, skarlagen og difteri. I tillegg ble gårdsdriften modernisert, med blant annet bygging av nytt grisefjøs.

Gårdsdriften var en viktig del av sykehusets økonomiske grunnlag og sykehuset kan på denne tiden beskrives som en totalinstitusjon som var nærmest selvforsynt og med tilbud til alle livsfaser.

Neste store byggetrinn var i perioden 1919-1925. Med spanskesyken som bakteppe ble blant annet en ny epidemipaviljong oppført, og i 1924 kom kirurgibygget. Nå fikk også sykehuset sykepleierutdanning. På 1930-tallet ble det bygget ny økonomibygning i utpreget funksjonalistisk stil, og i 1939 forelå det planer for store utvidelser. 1. mai 1940 overtok okkupasjonsmakten sykehuset som sentralhospital for Wehrmacht (Sinzen Kriegslazarett). Flere store anlegg ble oppført under krigen, og bygningene ansees å ha nasjonal verdi som eksempler på okkupasjonsmaktens representative arkitektur.

Etter krigen ble det vest på området bygget blokker med sykepleierboliger, og tomannsboliger for legene. Den spektakulære rondellen ved hovedinngangen, som på mange måter har blitt et varemerke for sykehuset, kom i 1958, og på 1960-tallet får vi et eksempel på betongbrutalisme da den såkalte ”tårn og kakebygningen”, som utgjør hybelbygg og sykepleiehøgskole, ble bygget.